top of page

privacyverklaring

Privacyverklaring TER HAAR SPORTING

 

 

 

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij (bijzondere) persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om deelnemers te informeren hoe wij met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ter Haar Sporting verwerkt voor haar deelnemers. Indien je deelneemt aan een les van Ter Haar Sporting, geef je uitdrukkelijk toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken. We adviseren deelnemers om kennis te nemen van deze Privacyverklaring.

 

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van onze diensten, kunnen wij je persoonsgegevens verwerken, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van Ter Haar Sporting.

 

Hoe verzamelen wij je persoonsgegevens?

Ter Haar Sporting verkrijgt persoonsgegevens, bijvoorbeeld door de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Ook wanneer je gebruik maakt van onze lessen kunnen we persoonsgegevens verzamelen.

 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

In het kader van onze dienstverlening kan Ter Haar Sporting één of meerdere van onderstaande gegevens verwerken die je aan ons verstrekt via email, telefoon, door deelname in de les in een gesprek of anderszins:

  • Naam, adres, geslacht en leeftijd;

  • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;

  • Overige gegevens: bankrekeningnummer, inzicht in deelname van de lessen, aanwezigheid e.d.

 

Hoe gebruiken wij je persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van je persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

  • Ter nakoming van onze dienstverlening (het geven van sportlessen).

  • Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zoals verbetering en optimalisatie van onze dienstverlening. Denk hierbij ook aan de facturering, het eventueel nemen van incassomaatregelen en het beheer van het klantenbestand.

  • Ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is).

  • Met toestemming van de betrokken persoon.

 

Verstrekken van je persoonsgegevens aan derden:

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer of zonder dat Ter Haar Sporting daartoe een wettelijke verplichting of grondslag heeft.

 

Beveiliging van je persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Ter Haar Sporting heeft onder meer de volgende passende beveiligingsmaatregelen genomen:

  • Het aanmelden voor een sportles gebeurt via een wachtwoord dat door de deelnemer zelf is ingesteld;

  • We maken gebruik van beveiligingssoftware (firewall), updates, persoonlijke wachtwoorden en virusscanners.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de diensten te kunnen verlenen en/of voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen de gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de deelnemer zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale bewaarplichten), of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

 

Rechten van deelnemer:

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Je kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@terhaarsporting.nl 

 

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels het e-mailadres kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kun je ons verzoeken de persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijk over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

 

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden. Ter Haar Sporting is niet verantwoordelijk voor hoe deze websites met persoonlijke gegevens omgaan. Op deze websites is het privacy beleid van deze derden van toepassing en niet Ter Haar Sporting.

 

Vragen en klachten

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens. Als je vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kun je contact met ons opnemen via info@terhaarsporting.nl of via 06-25062445 (W. ter Haar).

 

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over hoe wij met de persoonsgegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij de privacy toezichthouder van Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Inwerkingtreding

Deze Privacyverklaring is per 1 juni 2021 in werking getreden en via de website in te zien.

 

 

 

 

Definities

 

Persoonsgegevens:

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij kun je denken aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en medische gegevens.
 

Verwerken van Persoonsgegevens:

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

Verwerker:

Ter Haar Sporting, is verantwoordelijk voor het juist verwerken van de (bijzondere) Persoonsgegevens en is gevestigd aan de Kerkstraat 7a te Altforst (6628 AB), bereikbaar via het telefoonnummer 06 25062445 of via het emailadres info@terhaarsporting.nl .

 

Deelnemer:

De deelnemer van de sportles op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn uit de wet voortvloeiende vertegenwoordiger.

Ter Haar Sporting is een private label van Ter Haar Consulting, Kerkstraat 7a, 6628 AB Altforst, 06 25062445, IBAN NL 45 RABO 01105801607, KvK Arnhem 62182749.

Logo.png
bottom of page